HARMONOGRAM

Zarządzanie drogami publicznymi jako zadanie zarządców dróg w kontekście nowych instytucji prawnych

9.40-10.10

kategorie zadań a publicznoprawne formy ich realizacji, nowe zasady ogólne postępowania, nowe zasady ustalania faktów, nowe zasady orzekania w sprawach pasa drogowego

Własność i zasiedzenie gruntów w pasie drogowym

10.15-10.45

stosowanie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r., drogi o nieuregulowanym stanie prawnym, drogi zbudowane z udziałem czynu społecznego, specustawa drogowa a stare drogi

Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału – problemy praktyczne

10.50-11.20

wydzielanie działek pod drogi publiczne, umowny i administracyjnoprawny tryb ustalania odszkodowania – zagadnienia proceduralne

Porozumienia drogowe zarządców z inwestorami – problemy praktyczne

11.25-11.55

prawne granice treści porozumień, analiza ekonomiczna rozwiązań a bezpieczeństwo w pasie drogowym, prawna forma porozumienia i możliwość zaskarżenia

11.55-12.15 Przerwa

Przekazywanie dróg pomiędzy zarządcami – problemy praktyczne

12.15-12.45

porozumienia w sprawie przekazania zarządu nad drogą, kaskadowe przekazywanie dróg, konstytucyjne standardy wykonywania zadań zarządcy

Wymierzanie czy nakładanie kar pieniężnych za nielegalne zajęcie pasa?

12.50-13.20

kara nakładana a kara wymierzana, brak podstaw do nałożenia kary, odstąpienie od nałożenia kary – obligatoryjne i fakultatywne, możliwość miarkowania kary pieniężnej, stosowanie przepisów względniejszych dla strony

Ulgi w wykonywaniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

13.25-13.55

kara pieniężna a zaległa kara pieniężna, wszczęcie postępowania oraz forma udzielenia ulgi, decyzja z art. 189k kpa a uznanie administracyjne i pojęcia niedookreślone, umorzenie w całości lub w części kary pieniężnej oraz zaległej kary pieniężnej, odroczenie terminu wykonania zapłaty i rozłożenie na raty

Wśród prelegentów