Zarządzanie Pasem Drogowym

22 lipca 2020 r. | Konferencja ONLINE

Do udziału w Konferencji można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: zpd@administracjapubliczna.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w konferencji online wynosi 360 zł i obejmuje koszt materiałów w formie elektronicznej oraz wydrukowany certyfikat przesyłany pocztą po konferencji. Przy zgłoszeniach na konferencję nadesłanych po dniu 20 lipca 2020 roku koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 460 zł.

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  Uczestnik

  Dane odbiorcy

  Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

  Koszt uczestnictwa

  Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

  Do zapłaty

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Konferencji na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed Konferencją. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem Konferencji lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w Konferencji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.